නිතර අහන ප්‍රශ්ණ

 1. ගප්පියා මට USB pen එකක් හරි CD හරි ගන්න බැයිද?

දැනට බැහැ. සොරි.

 1. ගප්පියා කොහොමද මේකට ගෙවන්නෙ?
  • ලංකාව ඇතුළු ඕනෑම රටක Visa/Master/Amex card එකකින් පුළුවන්.
  • Sampath Web Card, Commercial Bank, NDB, Nations Trust, HSBC එකේ Debit card පුළුවන්.
  • Seylan Bank, HNB එකේ Debit card පුළුවන්, හැබැයි 1st time බැංකුවට කෝල් කරලා activate කරගන්න ඕනි.
  • BOC, NSB, Peoples' Bank, DFCC, Pan Asia බැංකු Debit card වලින් දැනට බැහැ කියලයි ආරංචි.

 1. Bank Card එක නැතුව වෙන කරම නැද්ද ගෙවන්න?

ඔයාට Bank Deposit කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් Ez-Cash කරන්න පුළුවන්. විස්තර ඔනිනම්, කොල් එකක් දෙන්න මේ නම්බරේට Whatsapp Call: +94 775 836 248

 1. මට PayPal වලින් ගෙවන්න බැරි ඇයි?

බැ. ලංකාවේ රුපියල් PayPal සපෝට් කරන්නෙ නැහැ.මේ සයිට් එකෙ use කරන්නෙ Stripe කියලා payment platform එකක්. ඇත්තටම එක Paypal වලටත් වඩා එල. Account හදන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම card details දෙන්න තියෙන්නෙ.

 1. ගප්පියා ඇයි ඔයා ඔච්චර ලස්සන?

ඕකම තමා මාත් මෙ නිතර කල්පනා කරන්නෙ.