ඔසියොන්ට කතා කරන්න බයද?

උන් කියන දේ මෙලො හසරක් තේරෙන්නෙ නැද්ද?
ලංකාවෙ කොහෙ ඉදලා ආවත් ඔසී ඇක්සන්ට් එකෙන් කතා කරන
හැටි ඔයාට මම කියලා දෙනවා.

තේරෙන සිංහලෙන් Australian accent එක හදා ගන්න විදිහ
සහ මෙහෙ culture එකට සෙට් වෙන විදිය කියලා දෙන එකම audio/video කෝස් එක

Get started now!කෝස් Syllabus එක


  Audio Lesson 03
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 04
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 05
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 06
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 07
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 08
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 09
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 10
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 11
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 12
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 13
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 14
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 15
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 16
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 17
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 18
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 19
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 20
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 21
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 22
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 23
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 24
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 25
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 26
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 27
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 28
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 29
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 30
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 31
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 32
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 33
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 34
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 35
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 36
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 37
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 38
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 39
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 40
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 41
Available in days
days after you enroll
  Audio Lesson 42
Available in days
days after you enroll

Example Audio Lesson එකක්


කාටද මේ course එක හරි යන්නෙ?

 • ඔසියොන්ට කතා කරන්න බැරුව හැන්ගෙන අයට
 • ඔසියො කියන දේ තේරෙන්නේ නැති අයට
 • කඩ්ඩ බැරි නිසා වැඩපොලේ කොන් වෙන අයට
 • ඔසී ඇවිල්ලා කඩ්ඩ බැරි නිසා හරි හමන් ජොබ් එකක් හොයා ගන්න බැරි අයට
 • අවුරුදු ගානක් ඔසී ඉදලත් කඩ්ඩ බැරි අයට
 • ඔසී වල හොද ගේමක් ගහන්න කැමති අයට
 • සුද්දො එක්ක යාලු වෙලා ඔසී culture එකට සෙට් වෙන්න කැමති අයට

කාටද මේ course එක හරි යන්නෙ නැත්තෙ?

 • ඔසී ඇවිල්ලා ලංකාවේ විදියටම ජීවත් වෙන්න හදන අයට
 • ලංකාවේ එවුන් යටතේ ඩොලර් පහට හයට වහල් කම් කරන්න කැමති අයට
 • දියුණු වෙන්න කැමති නැති කම්මැලියන්ට
 • සින්හල ජාතිය, ආගම පුකේ ගහන් ඉන්න බූරුවන්ට
 • එක තැන පල් වෙන්න කැමති ලංකාව හොදම රට කියලා හිතන් ඉන්න මොඩයන්ට