• ලන්කාවේ පාරම්පරික අධයාපණ කරමය සහ යල්පැනපු syllabus ගැන ගප්පියා හෙන ඔරොප්පුවෙන් ඉන්නේ. ගප්පියා ඉස්කොලේ උත්සාන කරන්නේ මේ සාම්පරදායික ඉස්කොලේන් ලැබුනු නැති දැනුම බෙදා ගන්න try කරන එක.

  • ගප්පියා ඉස්කොලේ හැම වෙලේම try කරනවා update වෙන්න. පාරම්පරික ඉස්කොල, විශ්ව විදයාල එක තැන පල් වෙන ආයතන. ගප්පියා ඉස්කොලේ ඉන්නේ ලොකේ අලුත්ම දැනුම හොයාගෙන යන අය.

  • ගප්පියා ඉස්කොලේ හැම කොස් එකක්ම සින්හල. ඒ වගේම ගප්පියා ඉස්කොලේ ආස සාමනය ඉස්කොලේ හො විශ්ව විදයාලේ කොන් වෙල ලමයින්ට යමක් කියලා දෙන්න.

  • පන්තියේ පළවෙනියායි, ශිෂය නායකයටයි තැන දෙන ආයතන එක්ක අපි ඔරොප්පුයි.

  • ගප්පියා ඉස්කොලේ ළමයි වෙන ඉස්කොල වල වගේ, වෙන වුන්ව කපන්න try කරන්නේ නැ. Gappiya School කියන්නේ වෙනම community එකක්. අපි හැමො try කරන්නේ එකට ගොඩ යන්න.

  • අපි පොශ් වෙන්න try කරන්නේ නැ.

  • අපි වැඩි කතා බහකුත් නැ. පොරවල් වෙන්න try කරන්නේත් නැ. සැබැ දැනුම හොයන් යන එක සහ ඒ දැනුම බෙදා ගන්න එක තමයි අපේ ජොලිය.

  • වෙන අයත් එකක් අපිට competiton එකකුත් අපිට නැ. ලොකු online business එකක් වෙන්න ගප්පියා ඉස්කොලේ try කරන්නේත් නැ. ළමයින්ගේ ඔලුවයි උන්ගේ skill එකයි හදන එක ඇරෙන්න වෙන බලාපොරත්තුත් නැ.