ප්‍රශ්න අහමු , ඉස්කෝලෙ ළමයි එක්ක කතා කරමු

1. Discord ඇප් එක ගන්න.

Android app: https://goo.gl/Wz7wXa

iPhone app: https://goo.gl/1eDAeH

2. Gappiya School Discord Server එකට ජොයින් වෙන්න 

මේ ලින්ක් එක ඔබන්න > https://discord.gg/gbw53w3