කොල්ලො කෙල්ලො,

ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලන නිසා මම හිතුවා CV එකක් හදන හැටි හරියට කියලා දෙන course එකක් කරන්න කියලා. යට තියෙන්නෙ එකෙ Syllabus එක. මොකද හිතන්නේ? Add වෙන්න ඔනි මොනාහරි තියෙනවානම් comment කරන්න.

 1. How to make a CV
  1. The best structure for a killer CV
  2. What to Include
  3. What not to Include
  4. Step by step CV creation process
 2. How to make a cover letter
  1. What to include
  2. What not to include
  3. Step by step cover letter creation process
 3. LinkedIn
  1. Why LinkedIn profile is important
  2. How to create a LinkedIn profile
  3. How to grow your network
  4. How to get your future employees attention
 4. Seek profile
  1. How to create a seek profile
  2. How to get seek to find you jobs automatically
 5. How to get your first job
  1. Setting up a seek profile
  2. Setting up Jora profile
  3. How to hand out your CV
 6. How to answer the phone
  1. Setting up a voicemail message
  2. What to say
  3. What not to say
 7. How to face an interview
  1. How to dress for a interview
  2. What to do
  3. What not to do