කොහොමද කෙල්ලො කොල්ලො,

ඔන්න කාලේ හරි ගප්පියා ඉස්කොලේ මීලග කොස් එකට. ගප්පියාට ගොඩක් requests ආවා ඉලග කොස් එක හැටියට කරන්න. මෙවයින් වැඩිම request ආපුවා දාලා මම ලිස්ට් හැදුවා යට. මොකක්ද පලවෙනියට ඔනි කියලා කියපන්කො. ලිස්ට් එකේ නැති මොනවා හරි තියෙනවානම් comment කරන්න යට.

මොකක්ද ඔනි?
Gappiya Thinking (Self Development) කොස් එකක්
Social media marketing කොස් එකක්
Investing කොස් එකක්
Photoshop කොස් එකක්
Video Editing කොස් එකක්
Music Producing කොස් එකක්
Created with PollMaker