කොහොමද?

ගප්පියා තින්කින් Gym එක හදන්න හදනකොට මට හිතුන දෙයක් තමයි. මේ gym එක පටන් ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා foundation එකක් ඔනි කියලා. ඉතින් මට හිතන්නේ මුලින්ම Gappiya Thinking course එකක් කරානම් හොදයි කියලා. ඉට පස්සේ Monthly GYM එක පටන් ගත්තොත් වැඩේ වඩා සාර්ථක වෙයි වගේ.

මොකද්ද ඔයාගේ අදහස? යට දෙන්න vote එක.


මොකො කියන්නෙ?
Gappiya Thinking course එක දෙන්න
GYM එක දාපන් මැරුන් කන්නැතුව
Created with PollMaker