ඉතින් ලමයි කොහොමද?

ඔන්න අපි Gappiya Thinking GYM එක පටන් ගන්න යන්නේ. මේක තනිකරම design කරන්න යන්නේ ඔයාට ලයිප් එක ෆුල් මාවලස් කර ගන්න ඔන කරන දේවල් දාලා.

ඉතින් මේකට මට පලවෙනියට උඹලගේ ලයිෆ් එකේ දැනට තියෙන චැලන්ජස් දැන ගන්න ඔනි. ඒ එක්කම Thinking GYM එකෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේවලුත් දැන ගන්න ඔනි. ඉතින් යට comments සෙක්ශ්න් එකේ ඔයාගෙ සම්පුර්ණ අදහස් දක්වන්න.

පස්සේ සෙරම බලලා හැමොටම වැඩිම පරයොජනයක් ලැබෙන විදියට මේක මම හදන්න තමයි ඉන්නේ.