ලමයි ඔන්න online shop කොස් එකෙ සම්පුර්ණ Syllabus එක දැම්මා. මිස් වෙච්ච මොනා හරි තියෙනවනම් යට comment කරන්න.