කට්ටිය ගොඩක් ඉල්ලපු නිසා මීලගට Online Shop එකක් හදන හැටි කොස් එකක් කරන්න හිතුවා. මෙන්න පොඩි outline එකක්.

 • Hosting provider කෙනෙක් තොර ගන්න හැටි (අඩුම වියදමින්)
 • Wordpress එක Install කරලා මුලික Settings හදන හැටි
 • https එකක් (SSL Certificate) එකක් අඩුම වියදමින් සෙට් කර ගන්න හැටි
 • Products Upload කරන හැටි
 • Payment Gateway එකක් සෙට් කරන හැටි (ලන්කාවේ කට්ටියට ෆ්රි ගන්න පුලුන් කරම)
 • Newsletters සෙට් කරන විදිය
 • Social Media පාවිච්චි කරලා products promote කරන විදිය (Social media marketing වලට වෙනම කොස් එකක් එනවා)
 • SEO (Search Engine Optimization) ගැන
 • ගප්පියා පාවිච්චි කරන Marketing techniques (මාර්කටින් වලට වෙනම පත කොස් එකකුත් කරනවා)
 • Customer Service ගැන
 • E-commerce බිස්නස් එකක් grow කරන හැටි

මෙ ටික තමා මම හිතුවේ. තව මොනා හරි අඩුනම් යට කොමෙන්ට් කරන්න.